Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Regulamin

Informacje ogólne

 

 1. Organizatorem oraz koordynatorem usługi (zwanej dalej Usługą) zlokalizowanej pod adresem jest firma Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 14, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000588980, NIP: 527-27-51-881.

 2. Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeń.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.

 4. Użytkownik chcący korzystać z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, korzystanie z Usługi  jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią Regulaminu. Użytkownicy Usługi zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień wymienionych w Regulaminie regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

 5. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, każdy Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z Usługi poprzez przesłanie informacji pod adres dostępny na stronie http://www.wowpolisa.pl/kontakt/0.html

 6. Korzystanie z Usługi przez użytkownika nie zobowiązuje go do wybrania jakiejkolwiek z ofert przedstawionych przez agentów ubezpieczeniowych.

 

§2

Warunki korzystania z Usługi

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie jednego z formularzy znajdującego się pod adresem https://kalkulator.wowpolisa.pl/kalkulator/oc-ac/ zgłasza zapotrzebowanie na produkt ubezpieczeniowy, który ma się charakteryzować wskazanymi przez Użytkownika cechami.

 2. Użytkownik podając dane w formularzu, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

 3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza i akceptację niniejszego regulaminu zezwala na przekazywanie danych wpisanych do formularza agentom ubezpieczeniowym i innym partnerom organizatora.

 4. Agenci ubezpieczeniowi skontaktują się z użytkownikiem poprzez email lub telefonicznie w celu przedstawienia mu ofert ubezpieczeniowych zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez użytkownika.

 5. Organizator nie gwarantuje użytkownikowi przedstawienia przez agentów ubezpieczeniowych ofert w określonym terminie ani w określonej ilości.

 6. Użytkownik ma możliwość zmiany danych oraz usunięcia danych umieszczonych w formularzu, poprzez przesłanie informacji adresem kontakt@rankomat.pl.

 

§3

Odpowiedzialność użytkownika
 

 1. Użytkownik korzysta z Usługi oraz wszelkich informacji dostępnych w serwisie http://www.wowpolisa.pl na własne ryzyko.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za prawdziwość i treść podanych przez siebie informacji.

 

§4

Odpowiedzialność organizatora
 

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż Usługa narusza interesy lub dobra osobiste osób trzecich Organizator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych podczas korzystania z Usługi za pomocą Internetu była bezpieczna, dane przesyłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności.

 

§5

Ochrona danych osobowych
 

 1. Organizator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

 2. Organizator prowadzi bazę danych Użytkowników Usługi w oparciu o zgłoszenie jej do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

 3. Administratorem danych Użytkowników Usługi jest firma Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

 4. Zapisanie danych osobowych, ich wykorzystywanie i przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

 5. Wyrażenie zgody polega na "kliknięciu" myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.

 6. Organizator wykorzystuje informacje o Użytkownikach Usługi w celu ułatwienia realizacji umów ubezpieczeniowych pomiędzy Użytkownikami serwisu a licencjonowanymi agentami ubezpieczeniowymi.

 7. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora z prawem udostępniania Towarzystwom Ubezpieczeniowym i osobom je reprezentującym.

 8. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia usługi jest Zakład ubezpieczeń, który powierza przetwarzanie danych Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. na zasadach określonych w umowie agencyjnej zawartej pomiędzy Zakładem i Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w celu wykonania umowy agencyjnej.

 9. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w Serwisie, oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania.

 10. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przesyłanie komunikatów drogą elektroniczną.

 

§6

Postanowienia końcowe
 

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

 2. Organizator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Usługi pod adresem http://www.wowpolisa.pl/regulamin/0.html i wchodzą w życie z dniem publikacji.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi.

 4. Każdy Użytkownik korzystający z Usługi oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.